วิธีใส่ เลขหน้า กขค 123 ใน Word แบบเฉพาะหน้า

วิธีการใส่เลขหน้า กขค 123 ใน Microsoft Word แบบแยกเฉพาะหน้า เพื่อใช้ในรูปเล่มรายงาน หรือรูปเล่มงานวิจัยนั้น สามารถกำหนดเองได้ โดยจะต้องมีการตั้งค่าเลขหน้า และตั้งค่าอื่นๆ ตามกระบวนการดังนี้

วิธีการใส่เลขหน้า ใน Word แบบกำหนดเอง

1. ให้กำหนดลักษณะรูปแบบเลขหน้าของเอกสารทั้งหมดก่อนว่ามีกี่แบบ เช่น

  • หน้า ปกนอก กับ ปกใน → กำหนดให้ ไม่มีเลขหน้า
  • หน้า กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, สารบัญ → กำหนดให้มี เลขหน้าแบบ ก ข ค
  • หน้า เนื้อหา บทที่ 1, 2, 3 → กำหนดให้มี เลขหน้าแบบ 1 2 3

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีการกำหนดลักษณะของเลขหน้าทั้งหมด 3 รูปแบบ

กำหนดลักษณะรูปแบบเลขหน้า

2. กำหนด จำนวน Section ทั้งหมดของเอกสารในโปรแกรม Microsoft word ให้ตรงกับจำนวนรูปแบบของเลขหน้า ซึ่งก็คือ 3 Section

  • ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ Section ของหน้าเอกสารนั้นๆได้ที่มุมซ้ายล่างของโปรแกรม → ในกรณีที่ยังไม่มีการแสดงสถานะของ Section ให้เปิดดูสถานะโดยการ → คลิกขวาที่แถบแสดงเลขหน้า → แล้วให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Section

ตรวจสอบ Section ของหน้า

3. เริ่มแบ่ง Section ของแต่ละส่วน → โดยการแบ่ง Section ออกเป็นแต่ละส่วนนั้น

3.1 ให้ไปที่บรรทัดสุดท้ายของหน้าสุดท้ายที่จะแบ่ง Section ออกจากกัน
ไปที่บรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ

3.2 จากนั้นไปที่เมนู Layout → กดเลือก Breaks → เลือก Next Page เพื่อแยก Section ของหน้าก่อนหน้า กันหน้าหลังจากนั้นออกจากกัน
แยก Section แต่ละส่วนออกจากกัน

3.3 ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนมีการแยกครบทุก Section
ภาพรวมการแยก Section ทั้งหมด

4. ใส่เลขหน้าลงในเอกสาร → โดยในเบื้องต้นจะใส่เลขหน้าแบบทั่วไปก่อน แล้วค่อยจัดการทีละ Section

4.1 ใส่เลขหน้าแบบทั่วไป → ไปที่เมนู Insert → คลิก Page Number → เลือก Top of Page → เลือกเพิ่มเลขหน้า ตำแหน่งมุมขวาบน หรืออื่นๆ ตามที่ต้องการ

ใส่เลขหน้าใน Word แบบปกติ

4.2 หมายเลขหน้าจะถูกเพิ่มขึ้นมาในเอกสารทุกหน้า

หมายเลขหน้าในแต่ละหน้า

5. จัดรูปแบบเลขหน้าในแต่ละ Section ให้แตกต่างกัน → โดยให้เริ่มจัดรูปแบบจาก Section ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึง Section สุดท้าย → แล้วกลับมาจัดการ Section ที่ 1

5.1 เริ่มต้นโดยการให้ไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งของ Section ที่ 2 → จากนั้น ดับเบิลคลิกที่บริเวณเลขหน้านั้นๆ เพื่อเข้าสู่ Header & Footer
เข้าสู่ Heade & Footer

5.2 โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่า Same as Previous ซึ่งเป็นการบอกว่ายังมีการเชื่อมโยงอยู่กับ Section ก่อนหน้า อยู่ → ให้ยกเลิกการเชื่อมโยง โดยการคลิกเมนู Link to Previous ออก
ยกเลิกการเชื่อมโยง Section

5.3 ข้อความ Same as Previous จะหายไป
ไม่มีการแจ้งเตือน Same as Previous

5.4 กำหนดรูปแบบการแสดงเลขหน้าใน Section นั้นๆ → โดยการคลิ๊กขวาที่เลขหน้า เลือก Format Page Numbers
ไปที่ Format Page Numbers

5.5 จะมีหน้าต่างกำหนดรูปแบบขึ้นมา → ให้เลือกรูปแบบการแสดงผลที่ช่อง Number format เป็นรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้เลือกแบบ ก,ข,ค,… → และให้เริ่มต้นด้วย ก. โดยการเลือกที่ช่อง Start at → กดปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้น และแสดงผลเลขหน้าตามที่เราต้องการ

กำหนดเลขหน้าแบบ กขค 123 ใน Word

5.6 ให้ทำแบบนี้กับ Section อื่นๆ จนครบ แต่อาจจะเลือกรูปแบบเลขหน้าเป็น 1,2,3 … ที่เริ่มต้นด้วยเลขหน้าที่ 1 หรืออื่นๆ ตามที่ต้องการ
5.7 สำหรับ Section ที่ 1 ที่ไม่ต้องการแสดงเลขหน้านั้น → ให้ดับเบิลคลิกตรงบริเวณเลขหน้า → แล้วลบออกตามปกติได้เลย

แก้ไขรูปแบบเลขหน้าใน Section อื่นๆจนครบ

6. เพียงเท่านั้นก็จะได้เอกสาร Microsoft Word ที่มีการแสดงเลขหน้า ที่แตกต่างกันออกไปตามที่กำหนดแล้ว

ได้เลขหน้าใน Word แบบที่ต้องการแล้ว